Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Jan-Krister Helenius
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Antti Soukka
Teemu Rovio
Jerry Savo
Saammal Morottaja
Tero Säntti
Aapo Niitamo
Jouni Luoma
Joel Kouvonen
Heikki Lainela
Jaakko Virtanen
Elias Haviola
Matias Virsu
Tuukka Muroke
Teppo Repo
Matti Parviainen
Lumi Pakkanen
Jouni Valkonen
Tuomo Komulainen
Valtteri Huttunen
Johanna Tuominen
Toni Vihermäki
Vilka Sipilä
Osmo Tikkala
J-P Tyni
Valentin Soloviev
Niko Ekilä
Reko Määttä
Jussi Suojanen
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Mika Grönroos
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Thomas Gaebler
Kim Grönholm
Harri Laaksonen
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Oskari Tuomela
Arttu Lehtovaara
Markku Lumijärvi
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Maiju Kähärä
Johan Kopra
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Ville Haikonen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Kimmo Pelkonen
Ruxandra Atanasiu
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.