Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Jan-Krister Helenius
Joonas Tyystjärvi
Antti Soukka
Laura Avram
Teemu Rovio
Jerry Savo
Saammal Morottaja
Aapo Niitamo
Jouni Luoma
Tero Säntti
Joel Kouvonen
Heikki Lainela
Tuukka Muroke
Jaakko Virtanen
Elias Haviola
Matias Virsu
Matti Parviainen
Teppo Repo
Jouni Valkonen
Lumi Pakkanen
Tuomo Komulainen
Valtteri Huttunen
Vilka Sipilä
Toni Vihermäki
Osmo Tikkala
Johanna Tuominen
Niko Ekilä
J-P Tyni
Valentin Soloviev
Jussi Suojanen
Reko Määttä
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Mika Grönroos
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Thomas Gaebler
Kim Grönholm
Harri Laaksonen
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Tapio Peltonen
Maiju Kähärä
Jukka Siltala
Toni Nummela
Johan Kopra
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Ville Haikonen
Tero Torppa
Isto Lankinen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Kimmo Pelkonen
Ruxandra Atanasiu
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.