Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Jan-Krister Helenius
Teemu Rovio
Antti Soukka
Tero Säntti
Jerry Savo
Joel Kouvonen
Tuomo Komulainen
Saammal Morottaja
Aapo Niitamo
Jouni Luoma
Heikki Lainela
Elias Haviola
Matias Virsu
Jaakko Virtanen
Matti Parviainen
Teppo Repo
Tuukka Muroke
Lumi Pakkanen
Mika Grönroos
Valtteri Huttunen
Jouni Valkonen
Toni Vihermäki
Vilka Sipilä
Osmo Tikkala
J-P Tyni
Valentin Soloviev
Jussi Suojanen
Reko Määttä
Pekka Rantala
Johanna Tuominen
Teemu Suutari
Niko Ekilä
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Nikola Tsarigradski
Kim Grönholm
Thomas Gaebler
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Johan Kopra
Maiju Kähärä
Jaakko Huokkola
Artturi Hämäläinen
Nina Pekkarinen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Ville Haikonen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.