Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Jan-Krister Helenius
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Teemu Rovio
Jerry Savo
Antti Soukka
Joel Kouvonen
Saammal Morottaja
Jouni Luoma
Tero Säntti
Aapo Niitamo
Heikki Lainela
Elias Haviola
Matias Virsu
Jaakko Virtanen
Teppo Repo
Matti Parviainen
Tuukka Muroke
Johanna Tuominen
Lumi Pakkanen
Jouni Valkonen
Valtteri Huttunen
Vilka Sipilä
Toni Vihermäki
Mika Grönroos
Osmo Tikkala
Tuomo Komulainen
Valentin Soloviev
J-P Tyni
Reko Määttä
Jussi Suojanen
Niko Ekilä
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Kim Grönholm
Thomas Gaebler
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Tapio Peltonen
Toni Nummela
Jukka Siltala
Maiju Kähärä
Johan Kopra
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Ville Haikonen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Pekka Tuomisto
Ann-Sofi Österberg
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.