Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Jan-Krister Helenius
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Teemu Rovio
Jerry Savo
Antti Soukka
Aapo Niitamo
Jaakko Virtanen
Saammal Morottaja
Jouni Luoma
Tero Säntti
Joel Kouvonen
Heikki Lainela
Elias Haviola
Matias Virsu
Jouni Valkonen
Matti Parviainen
Teppo Repo
Tuomo Komulainen
Tuukka Muroke
Lumi Pakkanen
Johanna Tuominen
Valtteri Huttunen
Vilka Sipilä
Toni Vihermäki
Osmo Tikkala
J-P Tyni
Valentin Soloviev
Reko Määttä
Jussi Suojanen
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Mika Grönroos
Niko Ekilä
Leo Partanen
Mikko Nieminen
Hanno Vainio
Kim Grönholm
Thomas Gaebler
Harri Laaksonen
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Maiju Kähärä
Tapio Peltonen
Toni Nummela
Jukka Siltala
Jaakko Huokkola
Johan Kopra
Nina Pekkarinen
Ville Haikonen
Tero Torppa
Isto Lankinen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Ruxandra Atanasiu
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Kimmo Pelkonen
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.