Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Jan-Krister Helenius
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Antti Soukka
Teemu Rovio
Jerry Savo
Saammal Morottaja
Jouni Luoma
Aapo Niitamo
Jaakko Virtanen
Tero Säntti
Heikki Lainela
Joel Kouvonen
Elias Haviola
Tuukka Muroke
Matias Virsu
Matti Parviainen
Teppo Repo
Jouni Valkonen
Lumi Pakkanen
Tuomo Komulainen
Valtteri Huttunen
Toni Vihermäki
Vilka Sipilä
Osmo Tikkala
J-P Tyni
Valentin Soloviev
Johanna Tuominen
Niko Ekilä
Jussi Suojanen
Reko Määttä
Pekka Rantala
Mika Grönroos
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Kim Grönholm
Thomas Gaebler
Harri Laaksonen
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Tapio Peltonen
Maiju Kähärä
Toni Nummela
Jukka Siltala
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Johan Kopra
Ville Haikonen
Tero Torppa
Isto Lankinen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Kimmo Pelkonen
Ruxandra Atanasiu
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.