Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Joonas Tyystjärvi
Jan-Krister Helenius
Laura Avram
Teemu Rovio
Joel Kouvonen
Jerry Savo
Antti Soukka
Saammal Morottaja
Tero Säntti
Aapo Niitamo
Jouni Luoma
Heikki Lainela
Elias Haviola
Matias Virsu
Jaakko Virtanen
Teppo Repo
Matti Parviainen
Mika Grönroos
Tuukka Muroke
Lumi Pakkanen
Tuomo Komulainen
Jouni Valkonen
Valtteri Huttunen
Toni Vihermäki
Vilka Sipilä
Johanna Tuominen
Osmo Tikkala
Valentin Soloviev
J-P Tyni
Jussi Suojanen
Reko Määttä
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Niko Ekilä
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Thomas Gaebler
Kim Grönholm
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Arttu Lehtovaara
Markku Lumijärvi
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Johan Kopra
Maiju Kähärä
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Ville Haikonen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Pekka Tuomisto
Ann-Sofi Österberg
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.