Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Joonas Tyystjärvi
Jan-Krister Helenius
Laura Avram
Teemu Rovio
Jerry Savo
Jaakko Virtanen
Aapo Niitamo
Saammal Morottaja
Tero Säntti
Antti Soukka
Joel Kouvonen
Heikki Lainela
Elias Haviola
Matias Virsu
Jouni Valkonen
Matti Parviainen
Teppo Repo
Tuukka Muroke
Lumi Pakkanen
Johanna Tuominen
Valtteri Huttunen
Tuomo Komulainen
Toni Vihermäki
Vilka Sipilä
Osmo Tikkala
J-P Tyni
Valentin Soloviev
Jussi Suojanen
Reko Määttä
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Niko Ekilä
Mika Grönroos
Leo Partanen
Mikko Nieminen
Hanno Vainio
Thomas Gaebler
Kim Grönholm
Harri Laaksonen
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Maiju Kähärä
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Tapio Peltonen
Toni Nummela
Jukka Siltala
Jaakko Huokkola
Johan Kopra
Nina Pekkarinen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Ville Haikonen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Ruxandra Atanasiu
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Kimmo Pelkonen
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.