Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Joonas Tyystjärvi
Jan-Krister Helenius
Laura Avram
Teemu Rovio
Jerry Savo
Joel Kouvonen
Antti Soukka
Aapo Niitamo
Saammal Morottaja
Jouni Luoma
Tero Säntti
Heikki Lainela
Elias Haviola
Mika Grönroos
Matias Virsu
Jaakko Virtanen
Tuukka Muroke
Teppo Repo
Matti Parviainen
Lumi Pakkanen
Tuomo Komulainen
Valtteri Huttunen
Jouni Valkonen
Toni Vihermäki
Vilka Sipilä
Osmo Tikkala
Valentin Soloviev
J-P Tyni
Reko Määttä
Jussi Suojanen
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Johanna Tuominen
Niko Ekilä
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Kim Grönholm
Thomas Gaebler
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Arttu Lehtovaara
Markku Lumijärvi
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Johan Kopra
Maiju Kähärä
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Ville Haikonen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Pekka Tuomisto
Ann-Sofi Österberg
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.