Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Jan-Krister Helenius
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Teemu Rovio
Antti Soukka
Jerry Savo
Tero Säntti
Aapo Niitamo
Saammal Morottaja
Jaakko Virtanen
Jouni Luoma
Joel Kouvonen
Heikki Lainela
Elias Haviola
Tuomo Komulainen
Matias Virsu
Matti Parviainen
Teppo Repo
Tuukka Muroke
Lumi Pakkanen
Valtteri Huttunen
Niko Ekilä
Osmo Tikkala
Jouni Valkonen
Vilka Sipilä
Toni Vihermäki
J-P Tyni
Valentin Soloviev
Jussi Suojanen
Reko Määttä
Mika Grönroos
Pekka Rantala
Johanna Tuominen
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Nikola Tsarigradski
Mikko Nieminen
Kim Grönholm
Thomas Gaebler
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Markku Lumijärvi
Arttu Lehtovaara
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Johan Kopra
Maiju Kähärä
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Artturi Hämäläinen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Ville Haikonen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Pekka Tuomisto
Ann-Sofi Österberg
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.