Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Jan-Krister Helenius
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Teemu Rovio
Jerry Savo
Jaakko Virtanen
Aapo Niitamo
Antti Soukka
Tero Säntti
Saammal Morottaja
Heikki Lainela
Joel Kouvonen
Elias Haviola
Matias Virsu
Tuukka Muroke
Matti Parviainen
Teppo Repo
Lumi Pakkanen
Tuomo Komulainen
Valtteri Huttunen
Jouni Valkonen
Toni Vihermäki
Vilka Sipilä
Osmo Tikkala
Johanna Tuominen
Valentin Soloviev
J-P Tyni
Jussi Suojanen
Reko Määttä
Niko Ekilä
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Mika Grönroos
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Thomas Gaebler
Kim Grönholm
Harri Laaksonen
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Maiju Kähärä
Arttu Lehtovaara
Markku Lumijärvi
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Jaakko Huokkola
Johan Kopra
Nina Pekkarinen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Ville Haikonen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Ruxandra Atanasiu
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Kimmo Pelkonen
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.