Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Joonas Tyystjärvi
Laura Avram
Jan-Krister Helenius
Teemu Rovio
Antti Soukka
Jerry Savo
Tero Säntti
Joel Kouvonen
Aapo Niitamo
Saammal Morottaja
Jouni Luoma
Tuomo Komulainen
Heikki Lainela
Elias Haviola
Matias Virsu
Jaakko Virtanen
Matti Parviainen
Teppo Repo
Lumi Pakkanen
Tuukka Muroke
Valtteri Huttunen
Johanna Tuominen
Mika Grönroos
Toni Vihermäki
Vilka Sipilä
Jouni Valkonen
Osmo Tikkala
Valentin Soloviev
J-P Tyni
Reko Määttä
Jussi Suojanen
Pekka Rantala
Teemu Suutari
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Hanno Vainio
Mikko Nieminen
Niko Ekilä
Kim Grönholm
Thomas Gaebler
Harri Laaksonen
Oskari Tuomela
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Arttu Lehtovaara
Markku Lumijärvi
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Johan Kopra
Maiju Kähärä
Jaakko Huokkola
Nina Pekkarinen
Ville Haikonen
Tero Torppa
Isto Lankinen
Eero Laaksonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Ruxandra Atanasiu
Kimmo Pelkonen
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.