Valitse näytettävät pelaajat (jos et valitse mitään, näytetään kaikki):
Jesse Savo
Joonas Tyystjärvi
Jan-Krister Helenius
Laura Avram
Teemu Rovio
Jaakko Virtanen
Jerry Savo
Aapo Niitamo
Antti Soukka
Saammal Morottaja
Tero Säntti
Joel Kouvonen
Heikki Lainela
Elias Haviola
Matias Virsu
Matti Parviainen
Teppo Repo
Tuukka Muroke
Tuomo Komulainen
Lumi Pakkanen
Valtteri Huttunen
Vilka Sipilä
Toni Vihermäki
Osmo Tikkala
Niko Ekilä
Valentin Soloviev
J-P Tyni
Reko Määttä
Jussi Suojanen
Jouni Valkonen
Johanna Tuominen
Teemu Suutari
Mika Grönroos
Pekka Rantala
Olli Koskivaara
Leo Partanen
Mikko Nieminen
Hanno Vainio
Thomas Gaebler
Kim Grönholm
Harri Laaksonen
Sami Kalmi
Lassi Loijas
Maiju Kähärä
Arttu Lehtovaara
Markku Lumijärvi
Tapio Peltonen
Jukka Siltala
Toni Nummela
Jaakko Huokkola
Johan Kopra
Nina Pekkarinen
Isto Lankinen
Tero Torppa
Eero Laaksonen
Ville Haikonen
Markus Koivisto
Tommi Harjula
Kalle Saari
Ann-Sofi Österberg
Pekka Tuomisto
Ruxandra Atanasiu
Eemeli Tuomisto
Tommi Sinervo
Stefan Johansson
Joni Selinheimo
Kimmo Pelkonen
Formaatti:
"Tarkka"
KGS-tyyppinen
Kuvan mitat (min 400x300, max 1000x800):
Leveys:
Korkeus:

Palaa pääsivulle.